REGULAMIN SERWISU

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu prosimy o zapoznanie się z poniższymi postanowieniami. Rozpoczęcie korzystania z serwisu oznacza akceptację postanowień Regulaminu. Jeżeli nie akceptują Państwo któregokolwiek z postanowień Regulaminu, prosimy o niekorzystanie z usług serwisu grafica.com.pl.
Regulamin o poniższej treści obowiązuje od dnia 1 listopada 2013 roku.

REGULAMIN korzystania z serwisu internetowego grafica.com.pl
oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE ORAZ DEFINICJE

§1. Operatorem serwisu internetowego grafica.com.pl jest „Grafica Ewa Widłak, Krzysztof Widłak” s.c., z siedzibą w Gdańsku Osowie, ul. Cefeusza 16, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca,
b) zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym,
3) informację o braku możliwości zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług
drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu,
4) tryb postępowania reklamacyjnego.

§3. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Usługodawca – Grafica s.c. Ewa Widłak Krzysztof Widłak, będąca operatorem serwisu grafica.com.pl;
b) Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu, która reprezentuje Kontrahenta zainteresowanego informacją o ofercie handlowej Usługodawcy i jest upoważniona do składania w jego imieniu oświadczeń woli;
c) Kontrahent – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca profesjonalnie działalność gospodarczą lub zawodową w celach zarobkowych (przedsiębiorca), do której skierowana jest oferta handlowa Usługodawcy;
d) Serwis – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem www.grafica.com.pl, zawierająca przekaz gospodarczy (informację handlową) o ofercie handlowej usług świadczonych przez Grafica s.c. oraz oferująca Usługi, w tym usługę wyceny na indywidualnie dokonane zapytanie przesłane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza;
e) Materiały – wszelkie dane znajdujące się w Serwisie, w tym w szczególności pliki graficzne zawierające prezentację przykładowych druków i innych produktów oferowanych przez Usługodawcę;
f) Usługi – wszelkie świadczenia oferowane użytkownikom w Serwisie i dostarczane za pomocą Serwisu lub innego elektronicznego kanału dystrybucji, w tym zwłaszcza poczty elektronicznej.

II. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

§4. Serwis, informacje handlowe dotyczące oferty Usługodawcy oraz Usługi świadczone drogą elektroniczną są skierowane wyłącznie do Kontrahentów będących przedsiębiorcami. Serwis oraz Usługi nie są skierowane do osób fizycznych będących konsumentami.

§5 W Serwisie Użytkownik może zapoznać się z ofertą handlową usług poligraficznych oferowanych przez Usługodawcę.
§6. Serwis udostępnia także informacje kontaktowe o adresie e-mail, umożliwiające Użytkownikowi wysłanie zapytania o indywidualną wycenę usług poligraficznych drogą e-mailową, a także udostępnia klientom informacje na temat sposobu przekazywania drukarni plików drogą elektroniczną. Serwis nie oferuje innych Usług.
§7. List elektroniczny przesyłany przez Usługodawcę w odpowiedzi na e-mail Użytkownika zawierający zapytanie o szczegóły oferty handlowej Usługodawcy może zawierać informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204z późn. zm.). Poprzez wysłanie e-maila z zapytaniem o usługi świadczone przez Usługodawcę na adres e-mail Usługodawcy udostępniony w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na uzyskanie informacji handlowej i w takim wypadku informację handlową uważa się za zamówioną w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na zapytanie o wycenę bez konieczności podania przyczyn.
§8. Usługa w postaci możliwości przesłania plików do Usługodawcy na serwer ftp Usługodawcy nie ma charakteru samodzielnej usługi świadczonej za pośrednictwem Serwisu i jest dostępna wyłącznie dla Kontrahentów w toku uzgadniania z Usługodawcą szczegółowych warunków zamówienia lub dla Kontrahentów, którzy już zawarli z Usługodawcą odrębną umowę o świadczenie usług poligraficznych. Usługa jest udostępniana wyłącznie na indywidualne żądanie Kontrahenta.
§9. W zakresie udostępnienia miejsca na serwerze ftp w ramach usługi przesyłania plików Usługodawca oświadcza, że korzysta z profesjonalnych usług zewnętrznego operatora, udostępniającego miejsce na serwerze ftp. Korzystając z danych serwera ftp, przesłanych w wyniku skorzystania z Usługi przesyłania plików Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i bezpieczeństwo działania serwera ftp, którego dane udostępnia.
§10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieudzielenia informacji o danych serwera ftp w odpowiedzi na zapytanie przesłane za pomocą poczty elektronicznej bez konieczności podania przyczyn.
§11. Usługa prezentacji Materiałów i oferty handlowej usług poligraficznych Usługodawcy nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
§12. Korzystanie z Usług Serwisu jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji. Może jednak wiązać się z opłatami za dostęp do sieci internet lub opłat za transfer danych, które Użytkownik ponosi w całości zgodnie z taryfą dostawcy internetu.
§13. Użytkownik ma prawo do zaprzestania korzystania z Serwisu i Usług w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn.
§14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w funkcjonowaniu Serwisu oraz do przerw w świadczeniu bezpłatnych Usług przez czas nieokreślony, a także do całkowitego zaprzestania świadczenia Usług lub udostępniania Serwisu w każdym czasie bez konieczności podania przyczyn.
§15. Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z Serwisu wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego.
§16. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem oraz zasadami określonymi w Regulaminie.
§17. Zawarcie umowy o wykonanie usługi poligraficznej wymaga indywidualnych negocjacji w drodze innych sposobów komunikacji i NIE następuje za pośrednictwem Serwisu.
§18. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika z wykorzystaniem Usług lub informacji dostępnych w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.

III. PRAWA DO MATERIAŁÓW UDOSTĘPNIANYCH W SERWISIE

§19. Materiały Serwisu są przedmiotem praw autorskich i stanowią własność Operatora Serwisu. Ochronę tych praw zapewniają przepisy polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.
§20. Udostępnienie Materiałów w Serwisie służy wyłącznie możliwości zapoznania się przez Użytkownika z ofertą handlową Usługodawcy. Korzystanie z Materiałów w sposób wykraczający poza dozwolony użytek prywatny regulowany przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności dalsze ich kopiowanie, przerabianie i wykorzystywanie w internecie lub w inny sposób bez wiedzy i zgody Operatora Serwisu udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności jest zakazane.
§21. Znaki graficzne, projekty druków, koncepcje graficzne prezentowane w Materiałach są przedmiotem praw autorskich należących do Operatora Serwisu lub innych klientów Operatora i nie mogą być kopiowane, powielane, przerabiane i wykorzystywane bez wiedzy i zgody podmiotów, którym te prawa przysługują, udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności.
§22. W związku z korzystaniem z Serwisu, Użytkownik nie nabywa żadnych praw do Materiałów i nie następuje przeniesienie praw na Użytkownika. Wszelkie prawa autorskie do Materiałów i innych treści Serwisu pozostają przy Operatorze Serwisu.
§23. Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego przeglądania Materiałów w Serwisie tylko poprzez narzędzia techniczne udostępnione w Serwisie i wyłącznie w celu zapoznania się z ofertą handlową Usługodawcy. Zabronione jest kopiowanie, zapisywanie i przechowywanie przez Użytkownika Materiałów poza przestrzenią Serwisu, w szczególności na lokalnym lub sieciowym dysku lub innym nośniku danych.
§24. Powyższe ograniczenia nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom o dozwolonym użytku publicznym lub prywatnym.

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ USŁUGODAWCA

§25. Do prawidłowego korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie dostępu do internetu oraz zainstalowanie przeglądarki stron internetowych w wersji nie starszej niż:
a) Firefox 13.0.1,
b) Internet Explorer 7.0,
c) Opera 9.27,
d) Safari 5.0,
e) Google Chrome 21.0.1180.57
2. Minimalna rekomendowana rozdzielczość ekranu wynosi 1024 x 768 pikseli.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§26. Operator Serwisu nie zbiera, nie przetwarza i nie udostępnia jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników.
§27. Do przeglądania Serwisu nie jest potrzebne podawanie przez Użytkownika jakichkolwiek danych osobowych. Do wysłania wiadomości e-mail na adres Usługodawcy wskazany w Serwisie nie jest potrzebne podawanie żadnych danych osobowych.
§28. Serwis umieszcza na komputerze użytkownika pliki cookie wewnętrzne, tworzone przez CMS WordPress, służące statystyce i wspomagające komunikację oraz zewnętrzne umieszczane przez GoogleMaps. Operator Serwisu nie tworzy i nie utrzymuje żadnych dedykowanych, specjalnie napisanych na potrzeby Serwisu plików COOKIE.

VI. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§29. Zgodnie za art. 6 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Usługodawca informuje, że korzystanie z sieci internet może nieść ze sobą zagrożenia pochodzące od osób trzecich, na które Usługodawca nie ma wpływu, ani nie może im zapobiec, mimo dochowania należytej staranności w zapewnieniu prawidłowości i bezpieczeństwa działania Serwisu.
§30. Zagrożenia, o których mowa w paragrafie poprzedzającym mogą polegać m.in. na możliwości przechwycenia przez osoby trzecie lub złośliwe oprogramowanie informacji i danych przekazywanych przy korzystaniu z Usług Serwisu, otrzymywaniu przez Użytkownika niezamówionej informacji handlowej niepochodzącej od Usługodawcy, narażenie na obecność i działanie, nawet w sposób niezauważalny, wirusów komputerowych, robaków internetowych, programów szpiegujących i innego złośliwego oprogramowania, a także narażenie na nielegalne działanie osób trzecich dokonujących włamań, kradzieży danych, podsłuchu, przechwytywania i analizy danych przesyłanych i otrzymywanych przez Użytkownika bez jego wiedzy.
§31. Nie istnieją całkowicie skuteczne techniki i rozwiązania zapewniające w pełni bezpieczne korzystanie z sieci internet, w tym z Serwisu Usługodawcy. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zagrożeń, o których mowa powyżej zaleca się przede wszystkim korzystanie jedynie z oryginalnego i licencjonowanego oprogramowania, aktualnych programów antywirusowych i programów typu zapora ogniowa (firewall), sprawdzanie poprawności wprowadzanych adresów internetowych, niekorzystanie z oprogramowania pochodzącego z niezaufanego źródła, nieściąganie plików oraz nieodbieranie wiadomości pochodzących z nieznanych i niezaufanych źródeł lub nadawców, a także nieudostępnianie osobom trzecim haseł, kluczy internetowych, loginów i innych podobnych elementów identyfikujących oraz zabezpieczających.
§32. Usługodawca nie odpowiada za treść, parametry, dostępność oraz działanie innych witryn internetowych, do których Użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem linków ze strony internetowej Serwisu. Usługodawca oświadcza, że nie ma wpływu na zawartość, treść i inne parametry witryn zewnętrznych.

VII. REKLAMACJE

§33. W przypadku błędów lub problemów technicznych w prawidłowym działaniu Serwisu lub Usług dostępnych za jego pośrednictwem, Użytkownik może składać reklamacje za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej Usługodawcy, zwięźle opisując treść reklamacji.
§34. Odpowiedź na reklamację może zostać udzielona w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę.

VIII. OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU

§35. Użytkownika wiąże Regulamin w treści obowiązującej na chwilę każdorazowego rozpoczęcia korzystania z Serwisu lub przesłania formularza.
§36. Zmiana Regulaminu przez Usługodawcę możliwa jest w każdym czasie i obowiązuje z chwilą jej publikacji w Serwisie.
§37. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przy każdorazowym korzystaniu z Usług dostępnych w Serwisie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§38. Na potrzeby świadczenia Usług udostępnionych w serwisie, Usługodawca posługuje się adresem poczty elektronicznej drukarnia@grafica.com.pl oraz adresem pocztowym określonym w §1 Regulaminu.
§39. Treść Regulaminu oraz treść serwisu dostępna jest wyłącznie w języku polskim bez ograniczeń terytorialnych.
§40. Działanie Serwisu podlega we wszystkich aspektach prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§41. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu i Usług wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.